Kundereferanser
sauer sammen med folk fra mattilsynet
Mattilsynet

Nytt hovednettsted for Mattilsynet

Item hjelper Mattilsynet med å lage nytt forbedret nettsted på plattformen Enonic XP

Publisert

Om oppdraget

Tidsrom

2021-pågående

Prosjekt

Nettside

Teknologi

Enonic XP og svelte

Nettside

mattilsynet.no

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.Mattilsynets roller er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap, og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
De overordnede målene med Mattilsynets eksterne nettjenester er å hjelpe virksomheter og forbrukere til å ta velbegrunnede valg, følge regelverket og gjøre ting rett. I tillegg har vi mål om åøke målgruppenes kunnskap om relevante tema knyttet til sine behov, og gi dem økt mulighet til dialog med Mattilsynet.Det overordnede målet med de interne nettjenestene er at Mattilsynets ansatte skal kunne dele kunnskap og kultur på best mulig måte, og operere mest mulig som ett lag over hele landet. Nettløsningene skal bli en integrert del av Mattilsynets kjernevirksomhet, og oppdraget skal legge til rette for at arbeidsinnsatsen som brukes på regelverk, tilsyn og veiledning skal kunne gjenbrukes i flere verktøy og kanaler

Utfordringen og behovet

Samtlige av Mattilsynets nettløsninger er bygget på og forvaltet gjennom strategier og konsepter som er 5-9 år gamle. Det var på tide å revidere disse ut fra Mattilsynets strategi 2020-2025 og andre føringer som har endret seg eller kommer til å endre seg i tiden fremover. Mattilsynet har også behov for en mer koordinert og effektiv forvaltning av innholdet på nettløsningene enn det de har i dag. Nettløsningene skal bli en integrert del av Mattilsynets kjernevirksomhet, og oppdraget skal legge til rette for at arbeidsinnsatsen som brukes på regelverk, tilsyn og veiledning skal kunne gjenbrukes i flere verktøy og kanaler

Løsningen

Nettsider

 

De nye nettløsningene for Mattilsynet inkluderer ny mattilsynet.no. Alle delene av applikasjonen er utviklet i TypeScript. Løsningen er bygget rundt en "headless" Enonic XP -installasjon som lagrer og serverer innhold gjennom GraphQL -APIer. Disse APIene kan konsumeres forskjellige tjenester hos Mattilsynet, eller fra tredjeparter som Veterinærinstituttet. Det er naturlig et stort fokus på Universell Utforming i løsningene vi leverer. 

 

Render-server

 

Nye mattilsynet.no er bygget i SvelteKit. SvelteKit ble valgt for å fordi vi ønsker å servere så lite JavaScript som mulig til frontend, og ha en ytelse i verdensklasse. Nettstedet er bygget med "progressiv forbedring", som gjør at det fortsatt fungerer selv om JavaScript ikke lastes inn i nettleseren.Vi bruker Xstate for å modellere komponent-state som Finite-state machines. Vi kan dermed definere alle lovlige states for en komponent på forhånd. Det brukes events til å trigge en overgang til en ny state. Det lar oss også visualisere kompleks logikk på en enkel måte. 

 

Skjemabygger

 

Item har laget en skjemabygger til Mattsynet med mer avansert funksjonalitet enn skjemabyggeren fra Enonic. Blant annet er det viktig for UX å ha et skjema som går over flere sider. Output av skjemabyggeren er et "json-schema", som kan brukes til å validere at json har en lovlig form. Vi kan bruke dette json-schemaet både frontend og backend for å validere input. 

 

Samarbeidet

 

Produktteamet jobber under ledelse av Mattilsynet. Våre venner i Netlife har har hatt ansvaret for prosessledelse, strategisk rådgivning og designjobben til de nye løsningene. Vår samarbeidspartner Conteir, spesialister på semantisk interoperabilitet, har bidratt med spesialkompetanse rundt modellering av data. De har gjort en jobb med å bryte opp data til mindre biter som kan settes sammen på nye måter. De lagt til støtte for integrasjoner gjennom tagging av data med kodeverk. Med Item som leverandør av den tekniske leveransen så har Mattilsynet fått et team sammensatt av mennesker fra noen av de beste fagmiljøene på sine respektive områder.

Verdi for kunden

Mattilsynets ansatte skal kunne dele kunnskap og kultur på best mulig måte, og operere mest mulig som ett lag over hele landet. Løsningene skal veilede næring og forbrukere, hjelpe dem til å finne informasjon og forstå og følge regelverket. Løsningen sikrer også at Mattilsynet får den informasjonen de trenger gjennom varslingstjenesten for å utøve tilsyn på en effektiv og god måte.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med oss

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no