Kundereferanser
hender som tegner på digitalt tegnebrett
Innovasjon Norge

Digitalisering av Innovasjon Norges tjenester

Item har vært med å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for både søkerne og Innovasjon Norge.

Publisert

Om oppdraget

Varighet

2004-pågående

Leveranser

Teknologi og forretningsrådgivning

Om Innovasjon Norge

Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport, er Innovasjon Norge med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Til daglig jobber kunden med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.

Digitalisering av offentlige tjenester i Norge er viktig for regjeringen. Gjennom dette ønsker man å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser, samtidig som tjenestene mot brukerne forbedres. Innovasjon Norge har tatt dette på alvor med sine søknadsløsninger, hvor ulike finansierings- og støtteordninger er tilgjengelige døgnet rundt i selvbetjente søknadsløsninger på nett. Løsningene forenkler søknadsprosessen for både søkerne og Innovasjon Norge.

Hva har vi hjulpet Innovasjon Norge med?

  • Innsikt og kartleggingsarbeid
  • Applikasjonsutvikling og skjemadesign
  • Integrasjoner mot interne og eksterne kilder
  • Testing og kvalitetssikring
  • Videre samarbeid innen forretningsrådgivning

Innsikt og kartleggningsarbeid

Item har vært leverandør av kartleggingsarbeid, spisskompetanse, integrasjons- og utviklingstjenester til Innovasjon Norge siden 2004. Vi har gjennom alle disse årene vært involvert i mange ulike prosjekter og initiativ som bygger oppunder deres mål om digitalisering av deres tjenester. Item har levert team med definerte kapabiliteter som har løst oppgaver innenfor et definert område med resultatansvar. En rolle vi har hatt og har, er å jobbe med innsikt og kartlegging av behov, prosesser og planlegge for leveranse av elektroniske søknadsløsninger basert på dette.

Gjennom en tett dialog, der vi får lov til å jobbe i kundens lokaler, har dette gitt et godt samarbeid i prosjektene. 

Applikasjonsutvikling og skjemadesign

Innovasjon Norges saksbehandlingsløsninger mottar søknader fra flere kilder. Vi i Item har jobbet med flere generasjoner av saksbehandlingsløsninger. Både som utviklere og som rådgivere. Fellesnevneren er at vi, basert på vår lange erfaring fra Innovasjon Norges forretningsprosesser, kan være med å utvikle løsningene og de elektroniske skjemaene kunden vil ha, akkurat slik de vil ha dem.

Integrasjoner mot interne og eksterne kilder

Våre oppgaver har blant annet vært definerte leveranser av integrasjon med reskontroløsning, internt banksystem, arkivløsning, kundestøtte løsninger (crm), dokumentproduksjon basert på maler og integrasjon med datavarehus. Vi har også levert integrasjoner mot eksterne registre som for eksempel Brønnøysundregisteret og Landbruksregisteret.

I tillegg til å utvikle spesifikke integrasjoner har vi også ledet arbeidet med å planlegge og modernisere hele integrasjonsarkitekturen innenfor vårt løsningsområde.

Testing og kvalitetssikring

Vårt arbeid i forbindelse med testing har blant annet vært å teste at både eksisterende og nye løsninger leverer riktig informasjon til kundens interne bankløsning (CoreView) fra saksbehandlingsløsningen. Dette innebærer gjennomgang av kodeverk som ble brukt i både saksbehandlingsløsningen og reskontroløsningen, for å sikre at disse var samsvarende. Arbeidet bestod blant annet i å identifisere alle ulike varianter av kontoer som skal opprettes, og sørge for at det var testsaker tilgjengelige for å få testet alle varianter.

Planen for videre samarbeid

Planene for videre samarbeid er innenfor to områder.

  • Applikasjonsutvikling og teknologirådgivning
  • Forretningsrådgivning og testing

Innovasjon Norge fornyer og utvider stadig løsningene. Her er leverer vi i Item spisskompetanse på applikasjonsutvikling samt teknologirådgivning.

Det andre området forretningsrådgivning, leverer vi innsiktstjenester, rådgivning og testing for ulike søknadsløsninger og saksbehandlingsløsninger. Med mange års erfaring på kundens både gamle og nye løsninger tror vi at vi kan ha mye å tilføre og skape verdi for kunden.

Vår plan er i samarbeid med kunden å fortsette å jobbe mot målet å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser, samtidig som tjenestene mot brukerne kontinuerlig forbedres. 

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med oss

Svein Kibsgaard

Daglig leder
(+47) 930 90 071
svein@item.no